m46418_stu999.jpg

فایل دانشجویی دسیس

پاورپوینت معماری مسجد بی بی خانم سمرقند

پاورپوینت معماری مسجد بی بی خانم سمرقند

پاورپوینت-معماری-مسجد-بی-بی-خانم-سمرقنددانلود فایل پاورپوینت معماری مسجد بی بی خانم سمرقند ، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش ،همراه با یک هدیه ویژه.


قیمت:7,900 توماندانلود فایلicon تعداد بازدید : 9
iconبرچسب‌ها : پاورپوینت معماری مسجد بی بی خانم سمرقند ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • پنجشنبه 17 خرداد 1397
 • بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

  بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

  بررسی-مفهوم-فضا-در-مجسمه-سازی-و-معماری-نیمه-دوم-قرن-بیستمبررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستمدانلود فایل  icon تعداد بازدید : 10
  iconبرچسب‌ها : بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • چهارشنبه 16 خرداد 1397
 • پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

  پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

  پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

  فرمت فایل : doc

  حجم : 1718

  صفحات : 85

  گروه : کشاورزی

  توضیحات محصول :

  پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

  چکیده:

  کرم غوزه‌ی پنبهHelicoverpa armigera (Hübner) یکی از مهم‌ترین آفات اقتصادی محصولات مختلف کشاورزی با گستره‌ی جغرافیایی وسیع می‏باشد. تأثیر رقم‌های مختلف لوبیا از جمله لوبیا سفید (رقم‌های پاک، دانشکده و شکوفا)، لوبیا چیتی (رقم تلاش) و لوبیا قرمز (رقم‌های اختر، صیاد و ناز) روی برخی پارامترهای زیستی armigera .H تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‏ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) و فعالیت برخی از آنزیم‏های گوارشی لاروهای سن چهارم و پنجم این آفت تحت شرایط مزرعه‏ای مطالعه شد. طبق نتایج به دست آمده، طولانی‌ترین دوره‌ی لاروی و دوره‌ی رشدی قبل از بلوغ armigera .H مربوط به رقم اختر (به ترتیب 716/0±88/19 و 896/0±58/37 روز) و کوتاه‌ترین این دوره‌ها مربوط به رقم پاک (به ترتیب 323/0±13/14 و 419/0±81/31 روز) بود. بیشترین باروری روزانه روی رقم ناز (3/11±54/126 تخم) و کم‌ترین میزان آن روی رقم دانشکده (42/7±33/88 تخم) بود. کم‏ترین و بیشترین نرخ خالص تولیدمثلی (R0) کرم غوزه‏ی پنبه به ترتیب روی رقم اختر (6/15±5/93 ماده/ماده/نسل) و رقم تلاش (143±5/585 ماده/ماده/نسل) مشاهده شد. مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) کمترین مقدار روی رقم اختر (به ترتیب 007/0±115/0 و 008/0±12/1 بر روز) و بیشترین مقادیر آن‏ها روی رقم تلاش (به ترتیب 007/0±173/0 و 009/0±19/1 بر روز) مشاهده شد. طولانی‌ترین زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) روی رقم اختر (43/0±98/5 روز) بود. میانگین مدت زمان یک نسل (T) روی ارقام مختلف از 43/0±92/36 و 43/1±92/44 روز متفاوت بود که به طور معنی‏داری کوتاه‌ترین آن روی رقم تلاش و طولانی‌ترین آن روی رقم دانشکده بود. کم‏ترین فعالیت آمیلولیتکی لاروهای سن چهارم و پنجم H. armigera روی برگ رقم ناز (به‏ترتیب 029/0±205/0 و mU/mg 009/0±238/0) بود. لاروهای سن چهارم و پنجم پرورش یافته روی غلاف رقم تلاش کم‏ترین فعالیت آمیلولیتیکی را (به‏ترتیب 054/0±326/0 و mU/mg 150/0±219/0) نشان دادند. کم‏ترین فعالیت پروتئولیتیکی لاروهای سن چهارم و پنجم H. armigera به‏ترتیب روی برگ ارقام اختر و ناز (به‏ترتیب 005/0±104/0 و U/mg 347/0±666/0) و غلاف رقم اختر (به‏ترتیب 033/0±612/1 و U/mg 267/0±260/2) بود. نتایج نشان داد که رقم اختر رقم نامناسبی برای تغذیه‏ی armigera H. بود.

  فهرست مطالب

  عنوان ............................................................................................................................. صفحه

  فصل اول مقدمه

  1-1- مقدمه ....................................................................................................................................................................... 2

  1-2- کرم غوزه­ی پنبه H. armigera ........................................................................................................................... 6

  1-2-1- جایگاه H. armigera در رده­بندی حشرات .................................................................................................. 6

  1-2-2- مناطق انتشار کرم غوزه‏ی پنبه........................................................................................................................... 6

  1-2-3- دامنه‌ی میزبانی و نحوه‌ی خسارت H. armigera ....................................................................................... 6

  1-3- برخی از روش‏های کنترل H. armigera ........................................................................................................... 7

  1-3-1- کنترل زراعی ...................................................................................................................................................... 7

  1-3-2- آفت‌کش‌های بیولوژیک ................................................................................................................................... 7

  1-3-3- کنترل شیمیایی .................................................................................................................................................. 8

  1-3-4- استفاده از ارقام مقاوم ........................................................................................................................................ 8

  1-4- پارامترهای دموگرافیکی H. armigera روی هفت رقم لوبیا و مرور پژوهش‏های انجام شده .......................9

  1-5- دستگاه گوارشی حشرات ..................................................................................................................................... 11

  1-6- اسیدیته­ی دستگاه گوارش در حشرات ............................................................................................................... 12

  1-7- آنزیم­های گوارشی در حشرات ............................................................................................................................ 12

  1-7-1- آنزیم­های گوارشی پروتئاز .............................................................................................................................. 13

  1-7-2- آنزیم های گوارشی آمیلاز ............................................................................................................................ 13

  1-7-3- مرور پژوهش‏های انجام شده در زمینه‏ی فعالیت آنزیم‏های گوارشی پروتئاز و آمیلاز ...............................14

  فصل دوم مواد و روش­ها

  2-1- تهیه و کاشت ارقام مختلف لوبیا ........................................................................................................................ 16

  2-2- پرورش آزمایشگاهی H. armigera ................................................................................................................ 16

  2-3- اندازه‏گیری پارامترهای زیستی H. armigera ............................................................................................... 20

  2-3-1- جدول زندگی ................................................................................................................................................... 20

  2-3-1-1- جدول زندگی تک جنسی ......................................................................................................................... 20

  2-3-1-2- جدول زندگی دو جنسی ............................................................................................................................ 23

  2-4- سنجش فعالیت آنزیم‏های گوارشی .................................................................................................................... 25

  2-4-1- تهیه‏ی عصاره‏ی آنزیمی از روده‏ی میانی لارو H. armigera ................................................................. 25

  2-4-2- تهیه­ی بافر ...................................................................................................................................................... 27

  2-4-3- سنجش فعالیت پروتئازی ............................................................................................................................... 27

  2-11- سنجش فعالیت آمیلازی .................................................................................................................................. 27

  2-5- تجزیه آماری داده‏ها ............................................................................................................................................. 28

  2-13- تجزیه کلاستر فعالیت آنزیم­های گوارشی روده­ی میانی لارو H. armigera ........................................... 29

  فصل سوم نتایج

  3-1- پارامترهای زیستی H. armigera روی هفت رقم لوبیا ............................................................................ 31

  3-1-1- طول دوره‏ی مراحل زیستی نابالغ ................................................................................................................. 31

  3-1-2- طول دوره‏ی تخمریزی، باروری روزانه و باروری کل .................................................................................. 33

  3-1-3- طول عمر و طول دوره‏ی زندگی حشرات کامل و نسبت جنسی ............................................................... 35

  3-1-4- پارامترهای جدول زندگی ................................................................................................................................ 36

  3-1-4-1- پارامترهای جدول زندگی به دست آمده از جدول زندگی تک جنسی (Female-based life table)39

  3-1-4-2- پارامترهای جدول زندگی به دست آمده از جدول زندگی دو جنسی (Age-stage, two-sex life table) 39

  3-1-5- پارامترهای تولیدمثلی ...................................................................................................................................... 47

  3-1-6- پارمترهای رشد جمعیت (حاصل از جدول زندگی تک جنسی و دو جنسی) .............................................. 48

  3-2- تعیین فعالیت آنزیمی ........................................................................................................................................... 52

  3-2-1- فعالیت پروتئولیتیکی لاروهای H. armigera ....................................................................................... 52

  3-2-2- فعالیت آمیلولیتیکی لاروهای H. armigera ......................................................................................... 52

  3-3- تجزیه کلاستر پارامترهای زیستی و فعالیت آنزیم­های گوارشی عصاره­ی روده­ی میانی لاروهای H. armigera 55

  فصل چهارم بحث

  4-1- پارامترهای زیستی H. armigera روی ارقام مختلف لوبیا ............................................................................ 57

  4-1-1- دوره‌ی رشدی قبل از بلوغ ............................................................................................................................. 57

  4-1-2- دوره تخم ریزی و میزان باروری و طول عمر حشرات بالغ H. armigera ............................................. 58

  4-1-3- پارامترهای تولیدمثلی H. armigera ......................................................................................................... 59

  4-1-4- جدول زندگی (پارامترهای رشد جمعیت) تک جنسی و دوجنسی .............................................................. 61

  4-2- تعیین فعالیت آنزیمی H. armigera روی ارقام مختلف لوبیا ...................................................................... 64

  4-2-1- فعالیت پروتئولیتیک کل .................................................................................. 65

  4-2-2- فعالیت آمیلولیتیک کل .................................................................................................................................. 66

  4-3- تجزیه کلاستر پارامترهای زیستی و فعالیت آنزیم­های گوارشی پروتئاز کل و آمیلاز H. armigera ...67

  4-4- نتیجه‏گیری نهایی ................................................................................................................................................ 68

  4-5- پیشنهادات ............................................................................................................................................................ 69

  منابع. ................................................................................................................................................................................ 70

  قیمت محصول : 52000 تومان

  دانلود
  برچسب

  پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه  icon تعداد بازدید : 10
  iconبرچسب‌ها : پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • شنبه 12 خرداد 1397
 • بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری

  بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری

  بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری

  فرمت فایل : doc

  حجم : 2604

  صفحات : 74

  گروه : هتل داری

  توضیحات محصول :

  پایان نامه و پروژه نهایی کارشناسی رشته: مدیریت هتلداری

  بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری

  مطالعه موردی هتلهای 4 و 5 ستاره گروه پارسیان در تهران

  *ضمیمه فایل پرسش و پاسخ در 205 صفحه

  چكیده

  در دنیای رقابتی امروز ، مشتریان در كانون اصلی توجه هتلها قرار دارند و وفاداری آنان عامل اصلی كسب مزیت رقابتی هتلها است . هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وفاداری مشتریان و یكی از متغیرهای كلیدی آن یعنی كیفیت خدمات بوده و متغیرهای اعتماد و رضایت مندی نیز به عنوان متغیرهای واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی است و برای سنجش اطلاعات از پرسشنامه با طیف لیكرت هفت گزینه ای استفاده شده است . جامعه آماری مهمانان هتلهای 4 و 5 ستاره گروه پارسیان در تهران بوده و حجم نمونه 67 برآورد شده كه برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . یافته پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معناداری میان كیفیت خدمات و وفاداری مشتری است . بعلاوه یافته های این پژوهش نشان می دهد ، متغیرهای اعتماد و رضایت مندی نقش میانجی را در رابطه كیفیت خدمات و وفاداری ایــفا می كنند و خود نیز تاثیر مثبت و معناداری بر ایجاد وفاداری دارند.

  واژه های كلیدی :

  وفاداری ، كیفیت خدمات ، رضایت مندی مشتری ، اعتماد.

  مقدمه

  صنعت میزبانی و هتلداری به عنوان یک صنعت نیاز به آموزش استانداردهای مهمان داری مهارت فنی ، دانش اصول خدمات دهی ، رعایت بهداشت ، توسعه منابع انسانی ، اهمیت روابط عمومی و حفظ کیفیت مطلوب غذا و نوشابه را دارد لازمه تحول بنیادین و ارتقاءهتلداری در ایران قبل الگوهای رفتاری خاص از سوی مدیران و پرسنل ، آموزش پرسنل و مدیران ستادی و میانه و انتقال الگوهای رفتاری به پرسنل تحت امر می باشد لذا رفتار پرسنل هتلها در برابر میهمانان و گردشگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه جامعه و صنعت توریسم نیازمند آدمهای توسعه یافته می باشد .

  مشتری مداری و مدیریت مشتری مداری CRM یکی از رازهای موفقیت سازمانها است سازمانها در جهت تامین این موضوع به جنبه های مختلف فعالیتهای خود که یکی از آنها عرضه خدمات کیفی است بپردازد اصولاً در صنعت هتلداری خدمات دهی برتر با توجه به عوامل مختلفی حاصل می شود.

  عاملی دیگر که می تواند موجب افزایش خدمات دهی برتر گردد توجه به اصول کیفیت جامع است اصولاً در وضعیت هتلداری خدمات دهی برتر با توجه به عوامل مختلفی حاصل می شود واین عوامل شامل توسعه منابع انسانی ، روابط عمومی ، و TQM مدیریت جامع کیفیت است .

  شما امروزه بر اثر تغییرات سریع اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان با تغییرات بنیادی در ساختارهای سازمانی شرکتهای سرمایه گذاری در کلیه مراحل تولید ، عرضه و عملیات بازاریابی مواجه هستید . رقابت های شدید بین المللی برای جذب مشتری و ارتقاء سطح رضایتمندی با توجه به تولید انبوه ، باعث ظهور پدیده جدیدی تحت عنوان « هوشیاری توده های مصرف کننــده » شده است که قشــر جدیدی را به عنوان « مصرف کننــدگان حرفه ای » پدید آورده است . این مشتــریان حرفه ای تقاضا و انتظارات آنان در هیچ یک از موقعیت ها و فرصــتهای زمانی ثابت و کلیشه ای نیست . انتظارات قابل تغییر آنان نسبت به اطــلاعات ارائه شده به آنها ، مقدار ، کیفیت ، قیمت در هر زمان ممکن است شما را دچار چالش کند و شرایط بازارداری و تاکتیکهای حفظ مشتــری شما را با بحران روبرو نماید . اینجاست که در صنعت گردشگری نقش عامل انسانی دو چندان می شود و دیگر از توسعه فن آوری نوین و سایر عوامل دخیل در روند تولید خدمات کاری بر نمی آید .لذا این عامل انسانی متخصص و آموز ش دیده است که قادر خواهد بود خدمات و سرویسهایی را به مشتریان عرضه کند که از « تضمیــن کیفیت » برخوردار باشد . خدماتی که به مشتــری تحت عنوان گردشگر یا مسافر به او ارائه می شود همزمان که توسط شما تولید می گردد ، او مصرف می کند .

  فهرست

  چكیده ‌ط

  فصل اول. ‌ی

  . ‌ی

  مقدمه. 1

  بیان مسئله. 3

  اهمیت پژوهش و اهداف آن. 3

  فرضیه های پژوهش... 4

  فصل دوم. 5

  تاریخچه. 6

  وفاداری مشتری.. 6

  كیفیت خدمات.. 6

  کیفیت خدمات و نظام. 7

  سطح تحلیل. 8

  رئوس رضایتمندی مشتری از نگاه مدیران هتل. 20

  تئوری های مرتبط با موضوع. 21

  نتیجه گیری.. 25

  مشتری مداری.. 27

  پیشینه تحقیق. 30

  خلاصه تاریخچه هتلهای بررسی شده 31

  هتل پارسیان استقلال. 31

  هتل آزادی.. 33

  هتل اوین.. 34

  هتل پارسیان انقلاب.. 36

  هتل کوثر. 37

  فصل سوم. 40

  روش پژوهش... 41

  متغیرهای پژوهش... 41

  ابزار جمع آوری داده ها 42

  تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 42

  فصل چهارم. 43

  بخش اول آمار توصیفی.. 44

  بخش دوم آمار استنباطی.. 47

  فصل پنجم. 50

  بحث و نتیجه گیری.. 51

  پیشنهادها 53

  ضمائم و منابع. 54

  منابع. 60

  قیمت محصول : 55000 تومان

  دانلود
  برچسب

  پایان نامه و پروژه نهایی کارشناسی رشته مدیریت هتلداری بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری مطالعه موردی هتلهای 4 و 5 ستاره گروه پارسیان در تهران بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری  icon تعداد بازدید : 11
  iconبرچسب‌ها : بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • شنبه 12 خرداد 1397
 • مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

  مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

  مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

  فرمت فایل : doc

  حجم : 697

  صفحات : 117

  گروه : حسابداری

  توضیحات محصول :

  مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدحسابداری

  فهرست مطالب


  فصل اول: كلیات تحقیق

  1-1- مقدمه

  1-2- بیان مسئله

  1-3-فرضیه های پژوهش

  1-4- تعریف مفاهیم و متغیر های مورد مطالعه

  1-4-1- هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها

  1-4-2- مدیریت سود از اقلام فعالیت های واقعی

  1-4-3- مدیریت سود اقلام تعهدی

  1-4-3-1- اقلام تعهدی اختیاری

  1-4-3-2- اقلام تعهدی غیر اختیاری

  1-5- ساختار مقاله

  فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشنیه تحقیق

  2-1مقدمه.

  2-2مدیریت سود.

  2 - 3رویکردهای مدیریت سود

  2-3-1 اقلام تعهدی

  2-3-2 فعالیت واقعی

  2-4 ارتباط مدیریت سود وهزینه های سرمایه

  2-4-1- مفهوم هزینه سرمایه چیست؟.

  2-4-2- هزینه سرمایه

  2-4-3- اهرم های سرمایه

  2-4-4- هزینه سرمایه واقعی

  2-4-5- تفسیر هزینه سرمایه

  2-4-6- میانگین موزون هزینه سرمایه.

  2-4-7- چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه.

  2-4-8- تعریف دیگری از مفهوم سرمایه

  2-4-9- هزینه بدهی وساختار سرمایه

  2-4-10- روش های متفاوت تعیین میانگین هزینه سرمایه

  2 – 5 ارتباط اقلام تعهدی با هزینه وسرمایه

  2 – 6 شدت مدیریت سود

  2- 7 شدت هزینه سرمایه

  2- 8 مدیریت سود چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد

  2- 9 پیشینه خارجی..

  2-10 پیشنیه داخلی..

  فصل سوم :روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه

  3-2- بیان مسئله

  3-3-فرضیه های تحقیق

  3-4-روش اجرای تحقیق

  3-5-جامعه و نمونه آماری

  3-5-1- جامعه آماری..

  3-5-2-نمونه آماری

  3-6- قلمرو تحقیق..

  3-6- 1-قلمرو موضوعی..

  3-6-2- قلمرو مکانی

  3-6-3- قلمرو زمانی..

  3-7- متغیرهای تحقیق..

  3-7-1-متغیرهای وابسته.

  3-7-2- متغیرهای مستقل

  3-8-معرفی مدل تحقیق

  3-9-نوع محاسبه متغیرهایی در جدول آورده شده است

  3-10- ابزارهای تجزیه و تحلیل..

  3-11- آزمون های آماری مورداستفاده

  3-11-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها

  3-11-2-آزمونها ایستایی (ساکن پذیری )

  3-11-3- آزمون F لیمر.

  3-11-4- آزمون هاسمن..

  3-11-5- آزمون دوربین واتسون..

  3-12- خلاصه فصل

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده آماری

  4-1- مقدمه.

  4-2-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

  4-2- نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

  4-3- نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل‌های پژوهش

  4-4- نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش

  4-5- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4)

  4-6- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5)

  4-7- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6)

  4-8- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)

  4-9- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (8)

  4-10- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول..

  4-10-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه اول

  4-11- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم.

  4-11-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه دوم

  4-12- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.

  4-12-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه سوم

  فصل پنجم :خلاصه و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه

  5-2- خلاصه موضوع و روش

  5-3- خلاصه یافته ها

  5-3-1- نتایج حاصل از آزمون ایستایی یا پایایی متغیرها

  5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش

  5-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش

  5-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.

  5-4- تطبیق یافته ها با نتایج تحقیقات دیگران

  5-5-بحث و نیتجه گیری

  5-6-محدودیت ها

  5-7-پیشنهادات برای پژوهش های آتی

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی

  منابع خارجی.

  فهرست جداول

  جدول 2-1 خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با مدیریت سود

  جدول2-2خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با مدیریت سود

  جدول شماره 1: تعریف متغیر های تحقیق

  جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل مدیریت سود فعالیت واقعی

  جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

  جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل‌های پژوهش

  جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش

  جدول 4-5: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت صنعت خودرو-مدل (4)

  جدول 4-6: نتایج حاصل از بررسی جزیی مدیریت سود فعالیت های واقعی مدل(4) برای شش صنعت دیگر

  جدول4-7: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4) برای شش صعنت دیگر

  جدول 4-8: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5)

  جدول 4-9: ضرایب برآورد مدل(5) برای شش صنعت دیگر.

  جدول4-10: نتایج حاصل از بررسی کلی برای مدیریت سود فعالیت های وافعی مدل(5)برای شش صنعت دیگر

  جدول 4-11: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6)

  جدول 4-12: ضرایب برآوردجزیی مدل(6) برای شش صنعت دیگر.

  جدول4-13: بررسی کلی مدل (6)برای شش صنعت دیگر

  جدول 4-14: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)

  جدول 4-15: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)

  جدول 4-16: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه اول..

  جدول 4-17: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه دوم.

  جدول 4-18: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه سوم.

  ..

  ..

  چکیده

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود فعالیت های واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها می‌باشد. برای درک اینکه هزینه سرمایه ارتباط مثبتی با میزان مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی پس از کنترل اثر مدیریت سود اقلام تعهدی این پژوهش انجام شده است . دستکاری مدیریت سود فعالیت های واقعی رو از سه روش دستکاری مخارج و هزینه های اختیاری، دستکاری فروش دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها(بلند مدت ) ، دستکاری تولید، موجودی و فروش بررسی شده است .

  بدین منظور اطلاعات موجود در صورت‌های مالی گزارش شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سال‌های 1382 الی 1391 برای تعداد 10سال مورد تحلیل قرارگرفته است .

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سرمایه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد . سطح معناداری متغیرهای کنترلی نشان دهنده این است که تاثیر مثبت ومعناداری بر هزینه سرمایه دارند ، ونتایج برای کلیه متغیرهای تحقیق ، در سطح معناداری بود كه نشان‌دهنده این است كه شرکت‌های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی‌شود.

  کلید واژه : مدیریت سود فعالیت های واقعی ، مدیریت سود اقلام تعهدی ، هزینه سرمایه ، کیفیت سود

  1-1-مقدمه

  نقش اصلی گزارشگری مالی ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است . چنانچه مدیران برای گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت های مالی ، از طریق اعمال اختیارات خود در زمینة گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد (نوروش و حسینی، 1388 ) . به طور كلی سود دوره جاری را می توان به دو روش مدیریت كرد. در روش اول، مدیران می توانند سود را از طریق اقلام تعهدی اختیاری دستكاری نمایند. در روش دوم، مدیران از طریق فعالیت های واقعی اقدام به دستكاری سود می نمایند. بویژه آنها می توانند زمان و میزان فعالیت های واقعی مثل تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را تغییر دهند تا به هدف سود مورد نظر دست یابند. برای مثال، سود گزارش شده می تواند بطور موقت از طریق تولید اضافی، حذف هزینه های اختیاری و یا به تاخیر انداختن آنها و نیز كاهش قیمت ها در پایان سال به منظور انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد.این دستكاری فعالیت های واقعی اشاره به مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی دارد کیم وشان(2008).این تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها انجام گرفته و در نظر دارد که این رابطه میان این دو متغیر را مورد بررسی قرار دهد.

  1-2- بیان مسئله

  شواهدی نظری و تجربی نشان می دهد نگرانی مدیران درباره عملکرد جاری شرکت به آنها انگیزه می دهد تا سود دوره جاری را به قیمت کاهش سودهای آتی دستکاری نمایند . (ستین[1]،1989، فودبرگ و تیرول[2]:1995، پاول و همکاران[3]،2004،گراهام وهمکاران[4]،2005) آینده نگری گروه های استفاده کننده از صورت های مالی همواره حسابداران را به جستجوی روش های برتر برای تغییر اطلاعات مالی هدایت می کند، مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گروه سود مورد انتظار آنهاست که در این میان یکی از روش های برتر تفسیر اطلاعات ، بررسی فرصتهای سرمایه گذاری است ( فردیناند 1999 ) ماهیت فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذار اجازه می دهد از منابع خود بازده ای کسب کنند. سرمایه گذاران تمایل دارند که بازده آنها تا جایی که امکان دارد زیاد شود ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قراردارد و هر چه سرمایه گذاری بازده بیشتری داشته باشد ریسک آن نیز بیشتر خواهد شد .

  در پژوهش انجام شده توسط کیم وشان (2013) صنعت معدن مورد بررسی قرار داده و از 4 متغیر 1- نسبت در آمد به قیمت سهام 2- نسبت ارزش بازاری دارایی ها به ارزش دفتری دارایی ها 3- نسبت ارزش بازاری سهام به ارزش دفتری سهام 4- نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات استفاده کرده است . نتایج حاصل از پژوهش کیم و شان نشان داد بین چهار متغیر یاد شده و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد ولی درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به این نتیجه رسیدند که نسبت ارزش بازاری دارایی ها به ارزش دفتری آنها از ارتباط محکم تری برخوردار بوده و قادر است بالاترین محتوای اطلاعات را در مورد فرصت های سرمایه گذاری در شرکت منعکس کند و بین نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال و ماشین آلات و تجهیزات و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط مثبت و ضعیفی وجود دارد به گونه ای که نمی تواند نماینده خوبی برای فرصت های سرمایه گذاری در شرکت ها باشد.

  در طول سه دهه اخیر بحث مدیریت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر ، مدیریت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران ، 2009).

  مدیریت سود زمانی مطرح می شود که تحلیل گران مالی تعیین کنند ، تا چه میزان سود گزارش شده ، منعکس کننده ی سود واقعی است . برداشت عموم سرمایه گذاران از مفهوم سود واقعی ، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال های مالی آینده و ایجاد کننده جریان های نقدی است . مفهوم مدیریت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم گیری و ارتباط بین مدیریت سود و سود اقتصادی اشاره می کند . رابطه بین توانایی پیش‌بینی اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و كیفیت سودها بررسی می­شود . به طور اخص این تحقیق از مطالعات پیشینیانی همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پیش‌بینی سودهای آتی از طریق سودهای فعلی فراتر رفته و به این موضوع می‌پردازد كه آیا دقت اجزای سودها در پیش‌بینی خودشان‌، به بهبود پیش‌بینی سودها می‌انجامد و می‌تواند پایداری سودها و رابطة سودها و جریان­های نقدی را توضیح دهد. تئوری تحقیق فرض می­گیرد كه توانایی قوی‌تر اقلام تعهدی و جریان­های نقدی فعلی در پیش‌بینی اقلام تعهدی و جریان­های نقدی آتی با پیش‌بینی سودهای آتی‌، پایداری (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جریان­های نقدی، ارتباط مثبت دارد.

  برقراری تعادل میان مدیریت سود و بازده از جمله کارکردهای مهم بازار سرمایه است. مدیریت سود و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی بوده که در قالب هزینه سرمایه نمایان می شود . هزینه سرمایه در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری ، نقش اساسی ایفا می كند.هزینه سرمایه از نظر مفهومی در ارتباط با بازده مورد انتظار تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته می شود. در صورتی که بازده مورد انتظار از هزینه سرمایه کمتر باشد ارزش واحد اقتصادی کاهش خواهد یافت، بنابراین مدیریت برای حفظ ارزش واحد اقتصادی باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند ، در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. (عثمانی،1381). ازآنجا كه هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است، با میزان ریسك(تغییرات سود) پذیرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفیانی، 1384) شرکت ها در تلاشند تا از طریق تهیه اطلاعات با کیفیت توان پیش بینی جریان های نقد آتی را افزایش و مدیریت سود اطلاعاتی را کاهش دهند (اردستانی، 1386).

  هزینه سرمایه برابر میانگین موزون هزینه منابع تامین شده از محل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اینكه در ایران نرخ هزینه تامین مالی از طریق بدهی(نرخ بهره) رقابتی نبوده و معمولا از طریق سیستم بانكی و به صورت دستوری تعیین می شود ، لذا در این تحقیق از میان اجزای هزینه سرمایه ، طبق یک رابطه برحسب فروش و نرخ بهره محاسبه می شود . بنابراین، در این تحقیق سعی برآن است كه ارتباط مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها به رویكرد مقایسه ای شرکت های با كیفیت سود بالا و شرکت های با کیفیت سود پایین مورد آزمون تجربی قرار دهد .سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ آنهاست به شرح ذیل می باشد:

  آیا بین مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها رابطه وجود دارد؟


  [1] Stein

  [2] Fudeberg and Tirole

  [3] Pauwels et al

  [4] Graham et al

  [5] - Sloan

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدحسابداری

  قیمت محصول : 75000 تومان

  دانلود
  برچسب

  مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها  icon تعداد بازدید : 9
  iconبرچسب‌ها : مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • شنبه 12 خرداد 1397
 • آزمون هوشی ریون

  آزمون هوشی ریون

  آزمون هوشی ریون

  فرمت فایل : doc

  حجم : 12586

  صفحات : 50

  گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

  توضیحات محصول :

  آزمون هوشی ریون

  مجموعه کامل آزمون هوشی ریون با پرسشنامه.تفسیر.نمره گذاری ( word ) و تصاویر کامل آزمون

  این مجموعه به معرفی یکی از آزمون های پرکاربرد روانشناسی یعنی آزمون هوشی ریون پرداخته شده است. در این مجموعه هم ریون کودکان همراه با تصاویر قرار داده شده هم ریون بزرگسالان. گفتنی است تصاویر هم در فایل jpg قرار داده شده و هم در فایل word به ترتیب تنظیم شده است همچنین راهنمای آزمون و تفسیر.نمره گذاری آن نیز در قالب آفیس word تهیه شده است.

  این مجموعه شامل سه قسمت :

  آزمون ریون پیش رونده بین سنین 9 تا 18 سال

  راهنمای اجرای ماتریس های پیشرونده ریون

  تصاویر ازمون بصورت فایل تصویری jpg

  قیمت محصول : 12000 تومان

  دانلود
  برچسب

  آزمون هوشی ریون  icon تعداد بازدید : 9
  iconبرچسب‌ها : آزمون هوشی ریون ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • پنجشنبه 10 خرداد 1397
 • مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

  مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

  مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

  فرمت فایل : doc

  حجم : 697

  صفحات : 117

  گروه : حسابداری

  توضیحات محصول :

  مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدحسابداری

  فهرست مطالب


  فصل اول: كلیات تحقیق

  1-1- مقدمه

  1-2- بیان مسئله

  1-3-فرضیه های پژوهش

  1-4- تعریف مفاهیم و متغیر های مورد مطالعه

  1-4-1- هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها

  1-4-2- مدیریت سود از اقلام فعالیت های واقعی

  1-4-3- مدیریت سود اقلام تعهدی

  1-4-3-1- اقلام تعهدی اختیاری

  1-4-3-2- اقلام تعهدی غیر اختیاری

  1-5- ساختار مقاله

  فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشنیه تحقیق

  2-1مقدمه.

  2-2مدیریت سود.

  2 - 3رویکردهای مدیریت سود

  2-3-1 اقلام تعهدی

  2-3-2 فعالیت واقعی

  2-4 ارتباط مدیریت سود وهزینه های سرمایه

  2-4-1- مفهوم هزینه سرمایه چیست؟.

  2-4-2- هزینه سرمایه

  2-4-3- اهرم های سرمایه

  2-4-4- هزینه سرمایه واقعی

  2-4-5- تفسیر هزینه سرمایه

  2-4-6- میانگین موزون هزینه سرمایه.

  2-4-7- چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه.

  2-4-8- تعریف دیگری از مفهوم سرمایه

  2-4-9- هزینه بدهی وساختار سرمایه

  2-4-10- روش های متفاوت تعیین میانگین هزینه سرمایه

  2 – 5 ارتباط اقلام تعهدی با هزینه وسرمایه

  2 – 6 شدت مدیریت سود

  2- 7 شدت هزینه سرمایه

  2- 8 مدیریت سود چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد

  2- 9 پیشینه خارجی..

  2-10 پیشنیه داخلی..

  فصل سوم :روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه

  3-2- بیان مسئله

  3-3-فرضیه های تحقیق

  3-4-روش اجرای تحقیق

  3-5-جامعه و نمونه آماری

  3-5-1- جامعه آماری..

  3-5-2-نمونه آماری

  3-6- قلمرو تحقیق..

  3-6- 1-قلمرو موضوعی..

  3-6-2- قلمرو مکانی

  3-6-3- قلمرو زمانی..

  3-7- متغیرهای تحقیق..

  3-7-1-متغیرهای وابسته.

  3-7-2- متغیرهای مستقل

  3-8-معرفی مدل تحقیق

  3-9-نوع محاسبه متغیرهایی در جدول آورده شده است

  3-10- ابزارهای تجزیه و تحلیل..

  3-11- آزمون های آماری مورداستفاده

  3-11-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها

  3-11-2-آزمونها ایستایی (ساکن پذیری )

  3-11-3- آزمون F لیمر.

  3-11-4- آزمون هاسمن..

  3-11-5- آزمون دوربین واتسون..

  3-12- خلاصه فصل

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده آماری

  4-1- مقدمه.

  4-2-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

  4-2- نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

  4-3- نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل‌های پژوهش

  4-4- نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش

  4-5- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4)

  4-6- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5)

  4-7- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6)

  4-8- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)

  4-9- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (8)

  4-10- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول..

  4-10-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه اول

  4-11- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم.

  4-11-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه دوم

  4-12- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.

  4-12-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه سوم

  فصل پنجم :خلاصه و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه

  5-2- خلاصه موضوع و روش

  5-3- خلاصه یافته ها

  5-3-1- نتایج حاصل از آزمون ایستایی یا پایایی متغیرها

  5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش

  5-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش

  5-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.

  5-4- تطبیق یافته ها با نتایج تحقیقات دیگران

  5-5-بحث و نیتجه گیری

  5-6-محدودیت ها

  5-7-پیشنهادات برای پژوهش های آتی

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی

  منابع خارجی.

  فهرست جداول

  جدول 2-1 خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با مدیریت سود

  جدول2-2خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با مدیریت سود

  جدول شماره 1: تعریف متغیر های تحقیق

  جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل مدیریت سود فعالیت واقعی

  جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

  جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل‌های پژوهش

  جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش

  جدول 4-5: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت صنعت خودرو-مدل (4)

  جدول 4-6: نتایج حاصل از بررسی جزیی مدیریت سود فعالیت های واقعی مدل(4) برای شش صنعت دیگر

  جدول4-7: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4) برای شش صعنت دیگر

  جدول 4-8: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5)

  جدول 4-9: ضرایب برآورد مدل(5) برای شش صنعت دیگر.

  جدول4-10: نتایج حاصل از بررسی کلی برای مدیریت سود فعالیت های وافعی مدل(5)برای شش صنعت دیگر

  جدول 4-11: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6)

  جدول 4-12: ضرایب برآوردجزیی مدل(6) برای شش صنعت دیگر.

  جدول4-13: بررسی کلی مدل (6)برای شش صنعت دیگر

  جدول 4-14: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)

  جدول 4-15: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)

  جدول 4-16: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه اول..

  جدول 4-17: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه دوم.

  جدول 4-18: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه سوم.

  ..

  ..

  چکیده

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود فعالیت های واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها می‌باشد. برای درک اینکه هزینه سرمایه ارتباط مثبتی با میزان مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی پس از کنترل اثر مدیریت سود اقلام تعهدی این پژوهش انجام شده است . دستکاری مدیریت سود فعالیت های واقعی رو از سه روش دستکاری مخارج و هزینه های اختیاری، دستکاری فروش دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها(بلند مدت ) ، دستکاری تولید، موجودی و فروش بررسی شده است .

  بدین منظور اطلاعات موجود در صورت‌های مالی گزارش شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سال‌های 1382 الی 1391 برای تعداد 10سال مورد تحلیل قرارگرفته است .

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سرمایه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد . سطح معناداری متغیرهای کنترلی نشان دهنده این است که تاثیر مثبت ومعناداری بر هزینه سرمایه دارند ، ونتایج برای کلیه متغیرهای تحقیق ، در سطح معناداری بود كه نشان‌دهنده این است كه شرکت‌های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی‌شود.

  کلید واژه : مدیریت سود فعالیت های واقعی ، مدیریت سود اقلام تعهدی ، هزینه سرمایه ، کیفیت سود

  1-1-مقدمه

  نقش اصلی گزارشگری مالی ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است . چنانچه مدیران برای گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت های مالی ، از طریق اعمال اختیارات خود در زمینة گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد (نوروش و حسینی، 1388 ) . به طور كلی سود دوره جاری را می توان به دو روش مدیریت كرد. در روش اول، مدیران می توانند سود را از طریق اقلام تعهدی اختیاری دستكاری نمایند. در روش دوم، مدیران از طریق فعالیت های واقعی اقدام به دستكاری سود می نمایند. بویژه آنها می توانند زمان و میزان فعالیت های واقعی مثل تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را تغییر دهند تا به هدف سود مورد نظر دست یابند. برای مثال، سود گزارش شده می تواند بطور موقت از طریق تولید اضافی، حذف هزینه های اختیاری و یا به تاخیر انداختن آنها و نیز كاهش قیمت ها در پایان سال به منظور انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد.این دستكاری فعالیت های واقعی اشاره به مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی دارد کیم وشان(2008).این تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها انجام گرفته و در نظر دارد که این رابطه میان این دو متغیر را مورد بررسی قرار دهد.

  1-2- بیان مسئله

  شواهدی نظری و تجربی نشان می دهد نگرانی مدیران درباره عملکرد جاری شرکت به آنها انگیزه می دهد تا سود دوره جاری را به قیمت کاهش سودهای آتی دستکاری نمایند . (ستین[1]،1989، فودبرگ و تیرول[2]:1995، پاول و همکاران[3]،2004،گراهام وهمکاران[4]،2005) آینده نگری گروه های استفاده کننده از صورت های مالی همواره حسابداران را به جستجوی روش های برتر برای تغییر اطلاعات مالی هدایت می کند، مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گروه سود مورد انتظار آنهاست که در این میان یکی از روش های برتر تفسیر اطلاعات ، بررسی فرصتهای سرمایه گذاری است ( فردیناند 1999 ) ماهیت فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذار اجازه می دهد از منابع خود بازده ای کسب کنند. سرمایه گذاران تمایل دارند که بازده آنها تا جایی که امکان دارد زیاد شود ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قراردارد و هر چه سرمایه گذاری بازده بیشتری داشته باشد ریسک آن نیز بیشتر خواهد شد .

  در پژوهش انجام شده توسط کیم وشان (2013) صنعت معدن مورد بررسی قرار داده و از 4 متغیر 1- نسبت در آمد به قیمت سهام 2- نسبت ارزش بازاری دارایی ها به ارزش دفتری دارایی ها 3- نسبت ارزش بازاری سهام به ارزش دفتری سهام 4- نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات استفاده کرده است . نتایج حاصل از پژوهش کیم و شان نشان داد بین چهار متغیر یاد شده و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد ولی درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به این نتیجه رسیدند که نسبت ارزش بازاری دارایی ها به ارزش دفتری آنها از ارتباط محکم تری برخوردار بوده و قادر است بالاترین محتوای اطلاعات را در مورد فرصت های سرمایه گذاری در شرکت منعکس کند و بین نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال و ماشین آلات و تجهیزات و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط مثبت و ضعیفی وجود دارد به گونه ای که نمی تواند نماینده خوبی برای فرصت های سرمایه گذاری در شرکت ها باشد.

  در طول سه دهه اخیر بحث مدیریت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر ، مدیریت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران ، 2009).

  مدیریت سود زمانی مطرح می شود که تحلیل گران مالی تعیین کنند ، تا چه میزان سود گزارش شده ، منعکس کننده ی سود واقعی است . برداشت عموم سرمایه گذاران از مفهوم سود واقعی ، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال های مالی آینده و ایجاد کننده جریان های نقدی است . مفهوم مدیریت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم گیری و ارتباط بین مدیریت سود و سود اقتصادی اشاره می کند . رابطه بین توانایی پیش‌بینی اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و كیفیت سودها بررسی می­شود . به طور اخص این تحقیق از مطالعات پیشینیانی همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پیش‌بینی سودهای آتی از طریق سودهای فعلی فراتر رفته و به این موضوع می‌پردازد كه آیا دقت اجزای سودها در پیش‌بینی خودشان‌، به بهبود پیش‌بینی سودها می‌انجامد و می‌تواند پایداری سودها و رابطة سودها و جریان­های نقدی را توضیح دهد. تئوری تحقیق فرض می­گیرد كه توانایی قوی‌تر اقلام تعهدی و جریان­های نقدی فعلی در پیش‌بینی اقلام تعهدی و جریان­های نقدی آتی با پیش‌بینی سودهای آتی‌، پایداری (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جریان­های نقدی، ارتباط مثبت دارد.

  برقراری تعادل میان مدیریت سود و بازده از جمله کارکردهای مهم بازار سرمایه است. مدیریت سود و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی بوده که در قالب هزینه سرمایه نمایان می شود . هزینه سرمایه در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری ، نقش اساسی ایفا می كند.هزینه سرمایه از نظر مفهومی در ارتباط با بازده مورد انتظار تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته می شود. در صورتی که بازده مورد انتظار از هزینه سرمایه کمتر باشد ارزش واحد اقتصادی کاهش خواهد یافت، بنابراین مدیریت برای حفظ ارزش واحد اقتصادی باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند ، در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. (عثمانی،1381). ازآنجا كه هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است، با میزان ریسك(تغییرات سود) پذیرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفیانی، 1384) شرکت ها در تلاشند تا از طریق تهیه اطلاعات با کیفیت توان پیش بینی جریان های نقد آتی را افزایش و مدیریت سود اطلاعاتی را کاهش دهند (اردستانی، 1386).

  هزینه سرمایه برابر میانگین موزون هزینه منابع تامین شده از محل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اینكه در ایران نرخ هزینه تامین مالی از طریق بدهی(نرخ بهره) رقابتی نبوده و معمولا از طریق سیستم بانكی و به صورت دستوری تعیین می شود ، لذا در این تحقیق از میان اجزای هزینه سرمایه ، طبق یک رابطه برحسب فروش و نرخ بهره محاسبه می شود . بنابراین، در این تحقیق سعی برآن است كه ارتباط مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها به رویكرد مقایسه ای شرکت های با كیفیت سود بالا و شرکت های با کیفیت سود پایین مورد آزمون تجربی قرار دهد .سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ آنهاست به شرح ذیل می باشد:

  آیا بین مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها رابطه وجود دارد؟


  [1] Stein

  [2] Fudeberg and Tirole

  [3] Pauwels et al

  [4] Graham et al

  [5] - Sloan

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدحسابداری

  قیمت محصول : 75000 تومان

  دانلود
  برچسب

  مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها  icon تعداد بازدید : 9
  iconبرچسب‌ها : مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • پنجشنبه 10 خرداد 1397
 • پایان نامه استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سوختهای تجدیدپذیر در ناوگان حمل و نقل عمومی (م

  پایان نامه استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سوختهای تجدیدپذیر در ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه شهر تهران)

  پایان نامه استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سوختهای تجدیدپذیر در ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه شهر تهران)

  فرمت فایل : doc

  حجم : 1902

  صفحات : 181

  گروه : عمران

  توضیحات محصول :

  پایان نامه استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سوختهای تجدیدپذیر در ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه شهر تهران)

  كلیات

  تهران به عنوان بزرگترین تجمع شهری بین استامبول و بمبئی دارای پتانسیل زیادی برای توسعه اقتصادی است . دو هدف اولویت دار كه برای شهر تهران مطرح شده است ، بهبود كارایی سیستم حمل و نقل و كاهش آلودگی می باشد . بخش حمل و نقل به عنوان یك فاكتور و عامل اساسی در رشد و پیشرفت هر شهر و كشوری مطرح بوده است . توسعه و تجهیز این بخش موجب افزایش ارتباط ، تخصص گرایی مكانهای تولید و گامی موثر در افزایش شفافیتها و در نتیجه نیل به سمت و سوی بازار رقابت كامل و استفاده كارا از منابع و امكانات محسوب می شود. ساختارفضایی شهر تهران به گونه ای است كه طراحی یك نظام حمل و نقل نوین را با مشكل مواجه می سازد،

  توسعه شهری و حملونقل

  حمل و نقل و توسعه آن باعث می گردد ، بشر با تخصصی كردن مكانی تولید بر حسب مزیت های نسبی مكانها و ایجاد زمینه تولید انبوه ، بهره وری منابع طبیعی اقتصادی را افزایش دهد و با انتخاب مناطق مناسب برای زندگی خود به لحاظ شرایط اقلیمی و ایمنی در مقابل خطرات گوناگون بر مطلوبیت زندگی خود بیفزاید.[۴۰]همچنین حمل و نقل نقشی اساسی درتوسعه ارتباطات و در نتیجه شفافیت و نیل به سمت و سوی بازار رقابت كامل ایفا می كند.

  ناوگان حمل و نقل درون شهری در زمره متراكم ترین بخش حمل و نقل محسوب می شود و ناوگان اتوبوسرانی تهران در حال حاضر پذیرای حدود ۴۰% سفرهای درون شهری می باشد. غالب این سفرها از نوع تحركات ، دورانی ، هدفمند و تفرجی هستند.[۲۴]

  ناوگان حملونقل عمومی

  درحال حاضر ناوگان حمل و نقل درون شهری تهران به دو بخش تقسیم می شود و هر بخش در برگیرنده زیر بخش هایی است كه برخی نظیر مترو و اتوبوسرانی در قالب یك سیستم[1] كار میكنند .

  ناوگان حمل و نقل درون شهری تهران عبارتست از :

  ۱‐ ناوگان حمل و نقل درون شهری عمومی ، شامل :

  الف : مترو ب : اتوبوس ج: تاكسی

  د : مسافر كشی شخصی


  [1]system: به مجموعه ای از اجزا گویند كه با هم در ارتباط هستند و از همكاری و هماهنگی آنها هدف واحدی دنبال می شود .

  تاریخچه تأسیس

  نخستین وسیله حمل و نقل عمومی که در پایتخت کار خود را آغاز کرد واگن های یاسب بود و توسط بلژیکهای راه اندازی شد ، آنها پس از ایجاد راه آهن حضرت عبدالعظیم به فکر تاسیس چند خط حمل و نقل مسافر در شهر تهران افتادند و در خیابانهای ری ، لاله زار ، ناصریه ( ناصر خسرو فعلی ) ، سپه ( امام خمینی )و شاهپور ( وحدت اسلامی ) ریل کار گذاشتند و پس از نصب ریل در این خیابانها مسافران با واگن اسبی که از روی ریل عبور می کرد، جابجا می شدند. کرایه این واگن ها ۵ شاهی بود و از ساعت شش صبح تا ۹ شب کار می کردند.

  عرضه خدمات ، درآمدها و هزینهها

  در حال حاضر شركت واحد اتوبوسرانی تهران با بیش از ۵۴۶۰ دستگاه اتوبوس و با جابجایی روزانه قریب به سه میلیون مسافر نقش عمده ای در جابجایی مردم برای سفرهای درون شهری ایفا می كند. تعداد خطوط این شركت تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۶ به بیش از ۲۹۲ خط افزایش یافته است.

  طبق آمار مسافر كیلومتر پیموده شده توسط ناوگان ۷۴۰۶ میلیون و سوخت مصرفی در سال بیش از ۱۵۴ میلیون لیتر نفت گاز می باشد. هزینه سوخت مصرفی برای هر مسافر – كیلومتر در حدود ۱۲ ریال است. اكنون هشت نوع دستگاه با میزان مصرف مختلف سوخت در ناوگان اتوبوسرانی استفاده می شود و عمده سوخت مصرفی ناوگان نفت گاز می باشد . اتوبوس بنز ۳۵۵ بیشترین فراوانی را در ناوگان دارد.

  قیمت محصول : 11000 تومان

  دانلود
  برچسب

  پایان نامه استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سوختهای تجدیدپذیر در ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه ش  icon تعداد بازدید : 8
  iconبرچسب‌ها : پایان نامه استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سوختهای تجدیدپذیر در ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه شهر تهران) ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • چهارشنبه 9 خرداد 1397
 • مقاله شناسایی عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت وضعف آن ها

  مقاله شناسایی عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت وضعف آن ها

  مقاله شناسایی عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت وضعف آن ها

  فرمت فایل : doc

  حجم : 174

  صفحات : 73

  گروه : حسابداری

  توضیحات محصول :

  مقاله شناسایی عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت وضعف آن ها

  مقدمه

  مدیریت دانش بکارگیری اثربخش و کارآی منابع جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد. یک مدیر باید عملیات سازمان را جهت رسیدن به حداکثر منافع برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کند و در سال های اخیر پیشرفت سریع فن آوری و وجود رقابت شدید در بازارها موجب شده تا كسب جایگاه مناسب در بازارها و حفظ آن یکی از دغدغه های اصلی مدیریت گردد. در چنین محیط اقتصادی، مدیریت تأکید فزاینده ای بر اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان دارد.

  فهرست

  عنوان صفحه

  فصل اول- کلیات تحقیق

  مقدمه 5

  بیان مساله 7

  هدف تحقیق 8

  فرضیه های تحقیق 9

  جامعه تحیقق 10

  روش تحقیق 11

  جمع آوری تحقیق 11

  واژه های عملیاتی 12

  فصل دوم- ادبیات تحقیق

  مقدمه 14 تاریخچه حسابرسی عملیاتی 15

  تعریف حسابرسی عملیاتی 16

  استانداردهای حسابرسی عملیاتی 20

  چارچوب چگونگی انجام حسابرسی عملیاتی 23

  اهداف حسابرسی عملیاتی 23

  مزایای حسابرسی عملیاتی 26

  بررسی و تکمیل عملیات حسابرسی عملیاتی 29

  نمودار حسابرسی عملیاتی 30

  محتوای گزارش حسابرسی عملیاتی 31

  کیفیت گزارش حسابرسی عملیاتی 32

  ارائه کنندگان خدمات حسابرسی عملیاتی 33

  پیشینه کنترل داخلی 34

  تعریف کنترل داخلی 35

  اجزای کنترل داخلی 39

  ضروریت وجود کنترل داخلی 42

  محدودیت کنترل داخلی 43

  شکست های کنترل داخلی 44

  تخطی مدیریت از کنترل داخلی 45

  اثربخشی در سیستم کنترل داخلی 49

  تحقیقات مرتبط با کنترل داخلی 51

  فصل سوم- روش تحقیق

  مقدمه 57

  روش تحقیق 57

  روش جمع آوری 57

  ابزار اندازه گیری 57

  روایی و پایایی پرسشنامه 58

  روش آلفای کرونباخ 59

  فرضیه های تحقیق 60

  نمونه گیری 60

  متغیرهای تحقیق 60

  روش آزمون فرضیات 61

  فصل چهارم- یافته های پژوهش

  مقدمه 62

  ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری 62

  وضعیت پاسخ دهی افراد به سوالات اختصاصی 64

  بررسی فرضیه اول تحقیق 67 بررسی فرضیه دوم تحقیق 68

  بررسی فرضیه سوم تحقیق 69 فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهاد

  مقدمه 70

  نتیجه گیری

  نتایج فرضیه اول تحقیق 70

  نتایج فرضیه دوم تحقیق 71

  نتایج فرضیه سوم تحقیق 72

  پیشنهاد

  پیشنهادهای کاربردی 73

  پیشنهاد برای تحقیقات آتی 74

  محدودیت های تحقیق 74

  منابع و ماخذ 76

  پیوست

  نمونه پرسشنامه 78

  تحلیل ضریب آلفای کرونباخ 79

  قیمت محصول : 12900 تومان

  دانلود
  برچسب

  مقاله شناسایی عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت وضعف آن ها  icon تعداد بازدید : 8
  iconبرچسب‌ها : مقاله شناسایی عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت وضعف آن ها ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • سه شنبه 8 خرداد 1397
 • بررسی مدیریت و تصمیم گیری استراتژیک

  بررسی مدیریت و تصمیم گیری استراتژیک

  بررسی مدیریت و تصمیم گیری استراتژیک

  دانلود بررسی مدیریت و تصمیم گیری استراتژیک

  مدیریت
مدیریت استراتژیک
تصمیم گیری استراتژیک
  دسته بندی پروژه
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 67 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 98

  چکیده:

  هنر وعلم تدوین ، اجراوارزیابی تصمیمات ،وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.فرایند مدیریت وتصمیم گیری استراتژیک در بر گیرنده 3مرحله تدوین استراتژیها،اجرای استراتژیهای تنظیم شده وارزیابی استراتژیها است.

  تدوین استراتژی(strategy formulation):

  عبارت استاز تعیین ماًموریت موًسسه،شناسایی عواملی که در محیط خارجی،سازمان را تهدید می کنند

  با فرصتهایی را بوجود می آورند.شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان ،تعیین هدفهای بلند مدت در نظر گرفتن استراتژهای گوناگون وانتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت.

  در متن حاضر ضمن ارایه ی برخی تعاریف رایج از اصطلاحات کاربردی در برنامه ریزی ومدیریت تصمیم گیری استراتژیک وبه خصوص تعاریفی از استراتژی ومدیریت استراتژیک،مراحل تدوین،اجرا وارزیابی استراتژی شرح داده شده است.

  برای تدوین استراتزی ابتدا پیش نیازهای آن ،شامل1- ماًموریت سازمان،2- آرمان وارزشهای سازمان و 3-ویژگیهای هر کدام شرح داده شده است. رویکردهای موجود برای تدوین استراتژی معرفی شده اند ودر نهایت، الگوی زنجیره ارزش برای تشخیص نقاط قوت وضعف در سازمان وتکنیکهایpest,swot ،همچنین الگوی 5نیروی پورتر برای تحلیل محیط خارجی شرح داده شده اند.

  در قسمت بعد مراحل اجرای استراتژی وارزیابی آن معرفی شدهاند ودر نهایت با ارایه ی یک مطالعه ی موردی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه کرمان مطلب پایان می پذیرد.

  فهرست :

  چکیده

  تدوین استراتژی

  اهمیت استراتژی و تصمیم گیری استراتژیک

  تصمیم گیری چیست؟

  مفهوم نامه

  استراتژی

  تعریف استراتژی

  استراتژی به معنای الگو

  استراتژی به معنای موضع

  استراتژی به معنای دیدگاه

  مدیریت استراتژیک

  تعریف مدیریت استراتژی

  اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک

  بررسی عوامل داخلی در تدوین استراتژی

  بررسی عوامل خارجی در تدوین استراتژی

  تحلیل :SWOT

  منابع

  دانلود بررسی مدیریت و تصمیم گیری استراتژیک  icon تعداد بازدید : 8
  iconبرچسب‌ها : بررسی مدیریت و تصمیم گیری استراتژیک ,
 • نوشته : تیم تحقیقاتی دسیس
 • دوشنبه 7 خرداد 1397